Chính sách bảo vệ thông tin Người dùng website Baack.com cùng tất cả các dịch vụ và ứng dụng đi kèm

1. Các quy định chung

1.1. Chính sách hiện hành xác định thủ tục Xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ thông tin về những cá nhân sử dụng dịch vụ của website trực tuyến Baack.com (tiếp theo gọi là website), cùng tất cả các dịch vụ và ứng dụng đi kèm (tiếp theo gọi là Người dùng).

1.2. Chính sách hiện hành có mục đích nhằm bảo vệ thông tin Người dùng, gồm cả dữ liệu cá nhân của họ, khỏi bị truy cập hay phát tán trái phép, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng.

1.3. Các quy tắc Thu thập, Xử lý, Lưu trữ, Chuyển giao và Tiêu hủy thông tin Người dùng của website được quy định bởi Chính sách hiện hành và các tài tiệu chính thức khác của Ban quản trị website.

1.4. Phiên bản Chính sách hiện tại là tài liệu công khai và mọi người dùng mạng Internet đều có thể truy cập theo liên kết Baack.com/home/privacy. Ban quản trị website có quyền sửa đổi Chính sách hiện hành và thông báo điều này cho Người dùng bằng cách đăng tải phiên bản Chính sách mới theo liên kết cố định Baack.com/home/privacy. Những thay đổi điều khoản của Chính sách hiện hành có hiệu lực sau khi công bố.

1.5. Đăng ký và sử dụng dịch vụ đồng nghĩa Người dùng chấp nhận vô điều kiện các điều khoản của Chính sách hiện hành.

1.6. Nếu không đồng ý, Người dùng cam kết ngưng sử dụng website cùng tất cả các dịch vụ và ứng dụng của nó ngay lập tức.

2. Điều khoản sử dụng website

2.1. Trong khuôn khổ cung cấp dịch vụ sử dụng website cùng tất cả các dịch vụ và ứng dụng đi kèm (tiếp theo gọi là Dịch vụ của website), Ban quản trị Dịch vụ làm việc một cách hợp lý và chân thực, cho rằng Người dùng:

2.1.1. sở hữu các quyền thiết yếu cho phép đăng ký và sử dụng website hiện hành;

2.1.2. cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân để sử dụng các Dịch vụ của website;

2.1.3. nhận thức hoàn toàn được rằng bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên website có thể được truy cập bởi những Người dùng khác của website hay người dùng mạng Internet, có thể bị sao chép và lan truyền bởi những người dùng này.

2.2. Ban quản trị website không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin Người dùng nhận được và không kiểm tra tính xác thực của thông tin, trừ khi việc kiểm tra này là cần thiết nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Ban quản trị website trước Người dùng.

3. Mục đích xử lý thông tin Người dùng

Ban quản trị website thực hiện Xử lý thông tin Người dùng, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ trước Người dùng với việc sử dụng website cùng tất cả các dịch vụ và ứng dụng của nó.

4. Thành phần thông tin Người dùng

4.1. Dữ liệu cá nhân của Người dùng bao gồm:

4.1.1. địa chỉ hòm thư điện tử được Người dùng cung cấp;

4.1.2. Họ và tên, ngày sinh, giới tính, số ví điện tử và/hoặc thẻ ngân hàng được Người dùng cung cấp;

4.1.3. mọi thông tin dữ liệu được Người dùng bổ sung theo yêu cầu của Ban quản trị website nhằm thực hiện nghĩa vụ trước Người dùng theo như Chính sách sử dụng website. Ban quản trị website có quyền yêu cầu Người dùng gửi bản sao giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác có chứa họ tên và hình ảnh Người dùng. Ngoài ra, Ban quản trị website còn có quyền yêu cầu bổ sung bất cứ thông tin cần thiết và đầy đủ nào theo ý kiến của Ban quản trị website nhằm xác định Người dùng, điều này sẽ cho phép loại trừ việc lạm dụng và vi phạm quyền của bên thứ ba.

4.2. Những thông tin Người dùng khác được Ban quản trị website xử lý bao gồm:

4.2.1. các dữ liệu bổ sung nhận được khi truy cập website, bao gồm dữ liệu về các phương tiện kỹ thuật (thiết bị), tương tác kỹ thuật-công nghệ với website (gồm địa chỉ IP máy chủ, hệ điều hành của Người dùng, loại trình duyệt, vị trí địa lý, nhà cung cấp dịch vụ Internet);

4.2.2. dữ liệu tự động nhận được khi truy cập website khi sử dụng cookies;

4.2.3. thông tin Ban quản trị website nhận được khi Người dùng sử dụng website.

4.3. Thu thập thông tin về phương tiện kỹ thuật (thiết bị)

Ban quản trị website thu thập dữ liệu mà Người dùng cần đến để truy cập vào Dịch vụ của website và Ban quản trị website cần để:

 • duy trì và phân tích chức năng của website;
 • cá nhân hóa nội dung website và hiển thị quảng cáo theo ngữ cảnh.

Ban quản trị website thông tin cho Người dùng về việc tự động nhận các thông tin sau đây về phương tiện kỹ thuật (thiết bị) của Người dung:

 • địa chỉ IP;
 • mã nước;
 • các mã nhận dạng IDFV, Android Advertising ID, IMEI (International Mobile Equipment Identity);
 • token của các push-notification (thông báo đẩy).

Một số dữ liệu trong số này có thể nhận dạng ngay thiết bị, nhưng không nhận dạng cá nhân Người dùng. Chỉ trong luật pháp của một số quốc gia nhất định, thông tin nhận dạng thiết bị được xem là thông tin cá nhân.

5. Thu thập, Xử lý, Lưu trữ, Chuyển giao và Tiêu hủy thông tin Người dùng

5.1. Việc thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện trên website:

 • khi Người dùng đăng ký;
 • khi Người dùng chủ động bổ sung thông tin của mình trong tương lai.

5.1.1. Dữ liệu cá nhân quy định tại khoản 4.1.1. của Chính sách hiện hành được Người dùng cung cấp là yêu cầu tối thiểu để đăng ký.

5.1.2. Dữ liệu cá nhân quy định tại khoản 4.1.2. của Chính sách hiện hành được Người dùng chủ động bổ sung khi sử dụng thẻ “Chỉnh sửa” trong mục “Trang của tôi”. Khi đăng tải bất cứ thông tin nào lên trang cá nhân, Người dùng hoàn toàn nhận thức và đồng ý rằng những người dùng mạng Internet khác có thể truy cập dữ liệu được cung cấp do đặc điểm cấu trúc và chức năng của website.

When publishing any information on their own personal page, the User is fully aware and agrees that such information may be available to other Internet users taking into account the architecture and functionality of the Website.

5.2. Nguyên tắc Xử lý dữ liệu cá nhân:

 • xử lý dữ liệu hợp pháp;
 • xử lý dữ liệu cá nhân trung thực;
 • ngăn chặn Xử lý dữ liệu cá nhân không phù hợp với mục đích thu thập dữ liệu cá nhân;
 • dữ liệu cá nhân phải thích ứng với các mục đích Xử lý;
 • sử dụng các hệ thống Xử lý tự động, trừ khi việc xử lý thủ công được pháp luật yêu cầu.

5.3. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trên các thiết bị điện tử.

5.4. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân không xem xét chuyển giao chúng cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp được quy định bởi Chính sách hiện hành:

 • chỉ có thể chuyển giao Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba là đối tác của Ban quản trị website khi Người dùng yêu cầu hoặc khi có được sự đồng thuận của Người dùng về việc chuyển giao dữ liệu và chỉ với điều kiện rằng bên đối tác chấp nhận nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của thông tin nhận được;
 • việc chuyển giao Dữ liệu cá nhân của Người dùng theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước (cơ quan chính quyền địa phương) được thực hiện theo thủ tục pháp luật quy định.

Nhằm thực hiện các mục đích nêu trên, Người dùng đồng ý:

 • cho phép Ban quản trị website thực hiện việc Thu thập, Xử lý, Lưu trữ, Hệ thống hóa, Khai thác, So sánh, Sử dụng Dữ liệu cá nhân tuân theo pháp luật hiện hành;
 • về việc nhận và chuyển cho các công ty thành viên và đối tác kết quả Xử lý Dữ liệu cá nhân tự động dưới dạng số nguyên và/hoặc văn bản và các mã nhận dạng tương ứng với các tiêu chí đánh giá được đưa tra trong các yêu cầu để Ban quản trị website và/hoặc các cá nhân được nêu ra trong khoản này Xử lý dữ liệu.

5.5. Việc tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Người dùng xảy ra khi:

 • Người dùng chủ động xóa dữ liệu khỏi trang cá nhân của mình;
 • Ban quản trị website xóa thông tin Người dùng đã đăng, cũng như xóa hồ sơ tài khoản của Người dùng trong các trường hợp mà điều lệ sử dụng website đề ra.

6. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

6.1. Người dùng có quyền:

6.1.1. Tự do truy cập thông tin về bản thân đã cung cấp trước đây trên website bằng cách sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu.

6.1.2. Sửa đổi thông tin về bản thân đã cung cấp trước đây trên trang cá nhân của Người dùng trên website với điều kiện thông tin là mới và xác thực.

6.1.3. Xóa thông tin về bản thân khỏi trang cá nhân của mình trên website.

6.1.4. Yêu cầu Ban quản trị website cập nhật Dữ liệu cá nhân của mình hoặc tiêu hủy nếu những dữ liệu này là:

 • không đầy đủ;
 • cũ;
 • không chính xác;
 • không được nhận trên cơ sở pháp lý và công bằng;
 • không cần thiết đối với mục đích Xử lý được đưa ra và/hoặc nếu không thể thực hiện những điều quy định ở khoản 6.1.2. и 6.1.3. của Chính sách hiện hành.

7. Bảo vệ thông tin Người dùng

7.1. Ban quản trị website cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng khỏi bị truy cập vô tình hay trái phép bởi các bên thứ ba, đồng thời áp dụng những biện pháp kỹ thuật, tổ chức và pháp lý cần thiết.

7.2. Người dùng chịu trách nhiệm về việc lưu giữ thông tin đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào website. Người dùng không có quyền chuyển cho bên thứ ba quyền sử dụng Dịch vụ trên cơ sớ tính phí hay không tính phí, cũng như cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu.

8. Giới hạn hiệu lực của Chính sách hiện hành

Chính sách hiện hành không có hiệu lực với hành động của bên thứ ba. Ban quản trị website không chịu trách nhiệm cho hành động của bên thứ ba có quyền truy cập Dữ liệu cá nhân của Người dùng.

Khôi phục mật khẩu

Vui lòng điền đầy đủ trường "Email".
Một email chứa đường link khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định